Dlaczego charyzmaty? PDF Drukuj Email
Artykuły
czwartek, 14 stycznia 2010 17:40

W dwumiesięczniku wydawanym przez Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS (ICCRS Newsletter) Styczeń - Luty 2008 ukazał się artykuł omawiający charyzmaty, wymienione przez św. Pawła w 1 Kor 12,8-10. Poniżej tłumaczenie tego tekstu.

 

Jean Pliya

Dlaczego charyzmaty?

Wszyscy, którzy są ochrzczeni, otrzymali tę samą podstawową łaskę wiary, nadziei, miłości i wiecznego życia w Chrystusie (Rz 6,23). Duch Święty także udziela każdemu szczególnych, specjalnych darów lub charyzmatów do konkretnego zadania, określonego posługiwania i dla rozwoju i wzrostu Kościoła. Te dary są dane przez Pana, kiedy Jezus przychodzi do naszego życia podczas chrztu, bierzmowania lub podczas wylania Ducha Świętego. Nie są one dane jako osobiste błogosławieństwo. Wierzący jest w ten sposób „wyposażony” dla potrzeb Kościoła. Charyzmaty określają miejsce każdego w społeczności i to uzdalnia nas i czyni nas dyspozycyjnymi. Święty Paweł mówi: „Co do darów Ducha Świętego, bracia, chcę, byście byli zupełnie pewni” (1 Kor 12,1). Zaprasza nas nawet do tego, by prosić o te dary do budowania zgromadzenia (1 Kor 14,12).

Po chrzcie w Jordanie miało miejsce „zstąpienie Ducha na Niego” (Mk1,10). W swoim zwycięstwie nad Szatanem na pustyni, „Jezus powrócił do Galilei w mocy Ducha spoczywającego na Nim” (Łk 4,14). Zaczął swoje charyzmatyczne życie nauczaniem tłumów, panując z autorytetem i mocą nad duchami oraz uzdrawiając chorych (Łk 4,31-40).

Po Pięćdziesiątnicy apostołowie i uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym. Oni „działali wiele znaków i cudów pośród ludu” (Dz 5,12). Jest duża różnorodność charyzmatów. Wszystkie są rozdzielane przez Ducha Świętego, tak że – przez Jego moc w naszym życiu – możemy stać się „błogosławieństwem dla innych” (So 8,13). Piotr mówi nam: „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał” (1 P 4,10).

W wielu miejscach Pisma Świętego są podane listy charyzmatów, które nie są ani wyczerpujące, ani ograniczone. Święty Duch daje je zgodnie z potrzebami Kościoła: Rz 12,6-8; Ef 4,10; 1 Kor 12, 28-30; 1 Kor 12, 8-10.

9 charyzmatów wymienionych w 1 Kor 12,8-10 może być pogrupowanych w 3 kategorie:

A - CHARYZMATY OBJAWIENIA

1 - Słowo poznania było użyte przez Jezusa wobec Samarytanki przy studni Jakubowej i została ona nawrócona. W Dziejach Apostolskich (9,10-18) Ananiasz otrzymał słowo poznania od Pana, że Szaweł z Tarsu był w Damaszku w domu Judy. Został zachęcony do położenia rąk na Szawła, ale Ananiasz miał wątpliwości co do Szawła, który był znany jako prześladowca wierzących. Następnie, Jezus dał mu słowo poznania, które wyjawiło mu Boży plan zbawienia i Jego plan wobec Szawła, teraz Pawła. Paweł mógł znowu widzieć i wtedy otrzymał chrzest w Duchu Świętym.

W modlitwach wstawienniczych, które związane są z ewangelizacją, często występuje słowo poznania, które obwieszcza uzdrowienie lub inne znaki wyzwolenia, które są często potwierdzane później przez świadectwa.

Następnie, słowo poznania objawia ukryte sytuacje, przeszkody Bożej łaski, i pobudza wyczekującą wiarę, aby otrzymać odpowiedź na nasze oczekiwania. W związku z tym darem może warto powiedzieć coś o tzw. słowie nauki.

Przychodzi ono w nauczaniu, głoszeniu, napominaniu. Jezus wypowiadał je podczas odpierania ataków faryzeuszy. Np. „Płaćcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu,  co należy do Boga” (Mt 22,21).

Słowo nauki pozwala na komentarz do Pisma Świętego w celu dania światła i dotknięcia zgromadzenia lub obalenia fałszywych argumentów.

2 - Słowo mądrości może być wewnętrzną wizją, często dotyczącą przyszłości, związaną z tajemnicą odkupienia, planu zbawienia ustalonego przez Boga. Pozwala nam widzieć oczami Boga, obierać właściwy kierunek, wiedzieć jak mówić i jak powinniśmy się zachowywać w celu działania rozważnego i skutecznego.

3 – Charyzmat rozeznawania duchów pozwala nam wiedzieć, z jakim duchem mamy do czynienia w konkretnej sytuacji: duch Boży, nasz ludzki duch, czy zły duch, tak, że możemy uniknąć zła, które przynosi tylko zamieszanie i nieporządek. Dar rozeznania umożliwia rozpoznanie fałszywych proroków. Pozwala na rozróżnienie między problemami spowodowanymi psychoafektywnymi traumami i tymi traumami, które są spowodowane przez złe duchy. Ten charyzmat może jasno pokazać, co zostało zapomniane, ukryte, odsłonić psychologiczne problemy, oddala zło i potwierdza prawdziwe dary Ducha Świętego.

B - CHARYZMATY NATCHNIENIA

1 – Dar proroctwa. Proroctwo jest wiadomością pochodzącą od Boga, daną dla wszystkich. Nie oznacza to przewidywania lub oznajmiania przyszłości ani ujawniania faktów z intymnego życia osoby. Natchnienie prorocze jest otrzymywane w słowach, obrazach, myślach, wizjach lub snach. Jeżeli zostało prawdziwie rozeznane, proroctwo buduje zgromadzenie napomnieniem i zachętą. Proroctwo nie tylko mówi, ono również działa. Na przykład, jeśli jest to przesłanie pocieszenia, ono pocieszy, jeśli jest to słowo upomnienia,  skoryguje i doprowadzi do nawrócenia. Ojciec Rufus Pereira pisze: „Od kiedy otrzymałem dar proroctwa, moje mowy i homilie, nawet najprostsze, wydają się zmieniać życie ludzi prawie natychmiast!”

Wg Świętego Pawła dar proroctwa bierze górę nad darem języków, ponieważ „ci, którzy mówią językami, budują samych siebie, ale ci, którzy prorokują, budują zgromadzenie” (1 Kor 14,4).

2 – Dar mówienia językami jest dany przez Boga, aby wychwalać go w języku Ducha Świętego (Rz 8,26). Modlitwa w językach pozwala nam w naszej osobistej modlitwie śpiewać, błogosławić i dziękować Bogu. Modlitwa w językach jest również cennym darem w modlitwie wstawienniczej. Kiedy modlę się w językach podczas modlitwy wstawienniczej, otrzymuję więcej słów poznania.

3 – Dar tłumaczenia języków nie oznacza, że możemy przetłumaczyć przesłanie dane w językach w zgromadzeniu. Ktoś, kto mówił językami (lub ktoś inny), może otrzymać interpretację tego samego przesłania od Ducha Świętego, tak że każdy obecny może to zrozumieć. W ten sposób każdy może rozważyć i zastosować w praktyce to, co Pan powiedział w językach.

C – CHARYZMATY MOCY

1 – Charyzmaty uzdrowienia, por. 1 Kor 12,9; 28-30. Są one owocami misji ewangelizacji, którą Pan powierzył Kościołowi. Pomagają one zamanifestować się pewnym „znakom, które będą towarzyszyć wierzącym: w moje imię będą wyrzucać złe duchy, będą kłaść ręce na chorych, którzy odzyskają zdrowie” (Mk 16, 17-18). Te znaki przychodzą i potwierdzają Dobrą Nowinę o Jezusie, który powstał z martwych. To nie jest moc czy osobisty dar, ale łaska dana wierzącym, która pomaga im być jakby kanałami lub instrumentami uzdrawiającej mocy Boga.

2 – Wiara charyzmatyczna jest specjalnym namaszczeniem wiary, który umożliwia nam uwierzyć w to, co Bóg robi, i współpracować z Nim. Wlewa w nasze serca zaufanie, przekonanie, a nawet pewność, że nasza modlitwa będzie wysłuchana.

3 – Dar czynienia cudów często idzie za charyzmatem wiary albo jest z nim związany. Bez wątpienia wskrzeszenie Łazarza jest jednym z najlepszych przykładów. Przez wiarę Piotra i Pawła w Pięknej Bramie Świątyni Imię Jezusa uzdrowiło kalekę (Dz 3,4-10). „W Listrze był mężczyzna, który nigdy w życiu nie chodził, który słuchał Pawła; Paweł spojrzał na niego bacznie i zobaczył, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia. Powiedział głośno: ‘Podnieś się, stań na nogi’ i kaleka poderwał się i zaczął chodzić” (Dz 14, 8-10).

Przez wstawiennictwo Ojca Pio młoda dziewczyna niewidoma od urodzenia zaczęła widzieć, chociaż jej oczy nie miały źrenic.

Pozostańmy w dziękczynieniu i dziękujmy Duchowi Świętemu za charyzmaty, które daje wszystkim wierzącym. One pozwalają nam dokonywać wielkich dzieł w wierze w Chrystusa (J 14,12). Świętość jest owocem życia Boga w nas; charyzmaty są instrumentami Jego działania. Żyjmy zatem w pełni wylania Ducha. Dajmy się prowadzić przez Ducha, tak by Chrystus mógł być uwielbiony w tych wszystkich, którzy do Niego należą.

Tłum.: MB

Plik pdf w j. angielskim

Bieżący numer ICCRS Newsletter w jez. ang., niem., franc., wł., hiszp. dostępny jest (bezpłatnie) na stronie ICCRS. Można tam również zaprenumerować (odpłatnie - 15 euro rocznie) Formację Liderów, dodatek do ICCRS Newsletter.

Zmieniony: sobota, 16 stycznia 2010 13:52
 
RocketTheme Joomla Templates